Thai Stock

3 หลักการพื้นฐานของ “ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต”

หลักการคลื่นเอลเลียต ซึ่งมีที่มาจากปรัชญาพื้นฐานของลำดับเลขฟิโบนาชี่ ได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบธรรมชาติของจิตมนุษย์ที่เกิดในตลาดหุ้น โดยมีพลังผลักดันของอุปสงค์ และอุปทาน เป็นตัวหลัก ลักษณะการเคลื่อนไหวขึ้นลงของราคาหุ้นที่เกิดจากความผันแปรของอารมณ์ของผู้ลงทุนเช่นนี้ มีลักษณะที่พบเห็นเด่นชัดอยู่ 3 ลักษณะ คือ รูปแบบ (Pattern) ช่วงเวลา (Time)